Mbledhja e Bordit të Bordit të Kujdesit të Integruar (ICB) – 5 tetor 2023

Anëtarët e publikut janë të mirëpritur të marrin pjesë në Mbledhjen e Bordit të Bristol, North Somerset dhe South Gloucestershire ICB e cila do të zhvillohet personalisht më 5 tetor 2023 në Qendrën Vassall, Bristol, BS16 2QQ në orën 12:15.

 

Bordi i ICB mblidhet të enjten e parë të çdo muaji. Kur të jenë në dispozicion, detajet e takimeve duke përfshirë vendet, kohën dhe dokumentet do të botohen në faqen në internet të ICB.

Anëtarët e publikut janë të mirëpritur të ndjekin takimet e Bordit të ICB dhe të dëgjojnë diskutimet dhe të vëzhgojnë procesin e vendim-marrjes. Është e rëndësishme të theksohet se megjithëse mbledhjet e Bordit të ICB-së mbahen në publik, ato nuk janë 'takime publike' për sa kohë që anëtarët e publikut nuk mund të kontribuojnë në diskutim, megjithatë janë të mirëpritur të marrin pjesë dhe të vëzhgojnë.

Pyetje

Anëtarët e publikut do të kenë mundësinë të bëjnë pyetje gjatë kohës së caktuar të rendit të ditës, megjithatë Bordi i ICB do të jetë në gjendje vetëm të japë përgjigje të plota për pyetjet e paraqitura përpara takimit.  Lidhja më poshtë jep informacione të mëtejshme.

Si të bësh një pyetje në një mbledhje?

Pyetjet duhet të jenë të përmbledhura dhe duhet të lidhen me çështjet në rendin e ditës të takimit dhe duhet të merren nga ICB jo më vonë se 3 ditë pune përpara takimit. Ju lutem mos ngrini çështje personale apo individuale pasi ne nuk do të jemi në gjendje t'u përgjigjemi këtyre në një forum publik.

Ju lutem dërgoni pyetje tek Ekipi ynë i Shërbimeve ndaj Klientit

Letrat e mbledhjes

00 – Axhenda Bordi i ICB tetor 2023 AM

00 – Axhenda – Bordi i ICB tetor 2023

2 – Regjistri i Deklaratave të Interesit – Bordi i ICB tetor 2023

3 – Draft ICB Open Board minuta 07.09.23

4 – Logu i veprimit të Bordit të ICB – OPEN reviewed Sep 2023

5 – Kryeshefi Ekzekutiv Briefing – Bordi i ICB-së tetor 2023

6.1 – Planifikimi dimëror – Bordi i ICB tetor 2023

6.2 – Politika e Konfliktit të Interesit – Bordi i ICB tetor 2023

7.1 – Komiteti i Rezultateve, Performancës dhe Cilësisë – Bordi i ICB-së tetor 2023

7.3 – Komiteti i Financës, Pasurive dhe Dixhital – Bordi i ICB-së tetor 2023

7.4 – Komiteti i Kujdesit Parësor – Bordi i ICB tetor 2023

7.5 – Komiteti i Auditit dhe Riskut – Bordi i ICB-së 23 tetor