Eksploroni një qasje të re për reduktimin e pabarazive shëndetësore tek njerëzit që përdorin drogë. Të kuptuarit e pranueshmërisë së, praktikave përreth dhe barrierave për prezantimin e një kontrolli shëndetësor të bazuar në farmaci në komunitet për njerëzit që përdorin drogë

RCF do të përdoret për përfshirjen e publikut dhe të pacientëve, angazhimin e komisionerëve, fokus grupet dhe intervistat e palëve të interesuara, dhe rrjetëzimin me kolegët klinikë.

Financimi

Bristol, North Somerset dhe South Gloucestershire ICB Financimi i Aftësisë Kërkimore.

Kush e udhëheq këtë hulumtim?

Ky hulumtim udhëhiqet nga Dr Jenny Scott, Lektor i Lartë në Kujdesin Parësor (Farmacist) në Qendrën për Kujdesin Parësor Akademik, Shkolla Mjekësore e Bristol, Universiteti i Bristol.

Informacione të mëtejshme:

Për më shumë informacion ose për t'u përfshirë në këtë projekt, ju lutemi kontaktoni bnssg.research@nhs.net