Ndërhyrjet që nuk financohen normalisht (INNF)

Ju lutemi vini re se ne jemi në proces të ndryshimit të emrit të Kërkesës për Financim Individual (IFR) në Kërkesë për financim të jashtëzakonshëm (EFR). Çdo referencë për IFR ose EFR duhet të merret për t'iu referuar procesit të kërkimit të fondeve për trajtime që nuk financohen në mënyrë rutinore nga Bristol, North Somerset dhe South Gloucestershire ICB.

Aktualisht jemi duke përditësuar dokumentet dhe përmbajtjen për të pasqyruar kalimin në një ICB. Prandaj, mund të vëreni se disa referenca në CCG mbeten përkohësisht. Me kalimin e kohës, këto do të përditësohen.

Ju lutemi përdorni kjo direktori për të kërkuar politikën që ju nevojitet.