ځایی روغتیایی خدمت ومومئ

په برسټول، شمالي سومرسیټ او جنوبي ګلوسټرشایر کې د NHS خدمتونه ومومئ.

که تاسو اوس مرستې ته اړتیا لرئ، او تاسو ډاډه نه یاست چې څه وکړئ

111.nhs.uk ته لاړ شئ

که تاسو غواړئ په نورو برخو کې خدمات ومومئ

د NHS.UK خدمت موندونکي ته لاړ شئ